Copyright

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van websites van SNT-CVO Brugge met Inrichtende Macht Stad Brugge (hierna "SNT" genoemd) impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder informatie wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij SNT uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Download"-button) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

SNT besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

 • Nochtans kunnen SNT en haar leveranciers van inhoud (hierna "content providers" genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt 'zonder meer' zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
 • De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
 • SNT en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
 • SNT en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de SNT website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
 • SNT en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van SNT en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

 • De SNT-website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. SNT is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • Het aanbieden door SNT van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat SNT de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat SNT haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen SNT en de uitbaters van deze sites.
 • SNT kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van SNT en van de betrokken content providers.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de SNT site of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
 • Het opslaan en uitprinten van informatie van SNT of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan voor niet commerciële persoonlijke privé doeleinden of indien SNT hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "download"-button.
 • Het opslaan van informatie van SNT of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser).
 • Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Bescherming van de Privacy

SNT respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de SNT website en het gebruik dat SNT van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies