Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

De bescherming van je persoonlijke levenssfeer is voor SNT van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er door SNT worden genomen voor de bescherming van je persoonlijke levenssfeer.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee je al dan niet rechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die je aan SNT toevertrouwt, zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wet:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016 (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG)
- Privacywet van 30/07/2018 .

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd door SNT. Als diensten in de zin van deze privacyverklaring worden beschouwd:

 • het inschrijven in een cursus
 • het gebruik van een elektronisch leerplatform
 • de toepassingen die worden aangeboden hetzij als autonome toepassingen, hetzij als webgebaseerde toepassingen die worden ingebed in een website
 • de websites die worden opgezet en onderhouden door of op vraag van SNT
 • elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling

Opvragen van persoonsgegevens

Bij inschrijving worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd en geverifieerd conform de bepalingen van het decreet op het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Deze gegevens verstrek je zelf of worden ons door een derde instantie aangeleverd die evenzeer gebonden is door de privacywetgeving.

Ten aanzien van deze gegevens zullen de nodige maatregelen worden getroffen om de bescherming van je persoonlijke levenssfeer te waarborgen. Je persoonsgegevens worden bewaard in je persoonlijk cursistendossier, zij het materieel of digitaal op een beveiligde server.

Gebruik van de persoonsgegevens

Deze gegevens kunnen door SNT o.a. worden aangewend om:

 • je inschrijving administratief te verwerken;
 • je toegang te geven tot het elektronische leerplatform;
 • het centrumbestuur – Stad Brugge – toe te laten de werking van SNT op te volgen conform de decreten en de geldende gemeentereglementering;
 • je te contacteren voor verdere of relevante informatie over de gekozen cursus;
 • je nuttige en relevante informatie te bezorgen over activiteiten aan SNT zoals in een nieuwsbrief.

Deze contactinformatie zal in geen geval worden gebruikt voor publicitaire doeleinden die niet voldoen aan de privacywetgeving.

Indien je SNT via e-mail contacteert, worden je persoonsgegevens gebruikt om je boodschap te beantwoorden. Zij kunnen worden opgeslagen in een gebruikersdatabank waarvoor de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

SNT onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, wordt er gebruikgemaakt van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch gebied werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van je persoonsgegevens. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

Proportionaliteit

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren, tenzij de bewaring ervan bij wet of decreet verplicht is.

Recht op toegang en correctie

Je hebt het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel SNT alle mogelijke inspanningen levert om je persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien je zelf de nodige maatregelen neemt om je privacy te vrijwaren.

Met betrekking tot het gebruik van diensten zoals het elektronische leerplatform ben je ertoe gehouden om:

 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersgegevens (gebruikersnaam, een paswoord), zodat deze gegevens enkel voor jou toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • geldige en bruikbare contactinformatie door te geven, zodat je binnen een redelijke termijn en met een redelijke vertrouwelijkheid gecontacteerd kan worden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden.

Je persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Uitzondering: op vraag van gerechtelijke instanties kan de informatie aan hen vrijgegeven worden.

Elektronische leeromgeving

De gegevens nodig om in te loggen op het elektronische leerplatform zijn niet privacygevoelig. De gebruikersnaam is een uniek nummer binnen SNT. Het is onmogelijk om je uniek te identificeren op basis van dit nummer buiten de SNT-administratie.

Nieuwsbrieven

Tijdens de inschrijvingen wordt je e-mailadres gevraagd. Jouw e-mailadres wordt ook gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven. Bij het opstellen van nieuwsbrieven wordt rekening gehouden met de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij:

 • het e-mailadres wordt op vrijwillige basis bezorgd aan SNT;
 • voor het sturen van nieuwsbrieven naar SNT-cursisten beroept SNT zich op de uitzonderingen die zijn toegevoegd via het koninklijk besluit van 4 april 2003 (uitzonderingen op artikel 14, § 1, 2de lid van de wet van 11 maart): het elektronisch bericht wordt verstuurd naar de klanten (cursisten) van de dienstverlener (SNT);
 • de inhoud gaat enkel over SNT-activiteiten;
 • er wordt een opt-out voorzien: er is een mogelijkheid voorzien om zonder kosten rechtstreeks via een link in de nieuwsbrief aan te duiden dat je de nieuwsbrieven in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.

Website

Bij het bezoek van de website kunnen een beperkt aantal gegevens worden ingezameld. Het gaat om gegevens voortvloeiend uit het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op je computer worden gezet om gegevens over jou en over jouw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen jouw internetervaring verbeteren door het mogelijk te maken dat websites jouw voorkeuren onthouden of door ervoor te zorgen dat je je niet elke keer hoeft aan te melden wanneer je een bepaalde website bezoekt. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laten je toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om je te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat je vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de site in het gedrang kan brengen. Meer informatie kan je vinden in de help van je internetbrowser.

Daarnaast kan elk gebruik dat je maakt van de website worden gelogd. Dit houdt in dat o.a. de volgende gegevens kunnen worden ingezameld:

 • het IP-adres dat je op het moment van de verbinding wordt toegekend;
 • datum en uur van toegang;
 • aantal geraadpleegde pagina's;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op je systeem is geïnstalleerd;
 • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • de taalkeuze;
 • via welke site je bent gekomen.

Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt om de website te verbeteren.

Merk ook op dat de websites die worden opgezet en onderhouden door of op vraag van SNT links kunnen bevatten naar andere websites van overheden, bedrijven en organisaties waarover SNT geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. SNT kan geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. SNT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites.

Gebruik van beeldmateriaal

Alle teksten, afbeeldingen, oefeningen, werkstukken, en andere items gemaakt of gebruikt tijdens of n.a.v. de lessen zijn de intellectuele eigendom van SNT.

Iedereen heeft portretrecht. Als cursist van SNT geef je toelating dat er foto’s, films … van je kunnen worden gemaakt. Het gaat hier om spontane, niet-geposeerde foto’s en sfeerbeelden. Dit materiaal kan gebruikt worden op alle websites van SNT, de SNT-Facebookpagina, het SNT-Youtubekanaal, SNT-reclame … Als cursist heb je het recht om dit te weigeren. Je kan dit best doen door tijdens de aanmaak ervan dit duidelijk kenbaar te maken aan de maker of door vooraf een ondertekende brief naar de SNT directie te sturen.

Al het materiaal dat gemaakt wordt in opdracht van SNT (tijdens de lessen) mag door SNT gebruikt worden op alle websites van SNT, de SNT-Facebookpagina, het SNT-Youtubekanaal, SNT-reclame …

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.