Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

SNT online inschrijven - Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Stad Brugge
handelend onder de naam: SNT, Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

Vestigingsadres:
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge

Telefoonnummer: 0032 50 44 11 40

Bereikbaarheid: klik hier
E-mailadres: info@snt.be
BTW-identificatienummer: BE 207.528.035
IBAN: BE80 0910 2165 5277
BIC: GKCCBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De online inschrijvingstoepassing van Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO, (hierna ‘SNT’) biedt haar cursisten de mogelijkheid om online in te schrijven voor de cursussen die door SNT hiervoor worden opengesteld. Omwille van de specifieke, decretale betalings-, toelatings- en vrijstellingsvoorwaarden kan onder geen beding voor cursussen Nederlands voor anderstaligen online worden ingeschreven.

Voor een online inschrijving is het aanvaarden van onderhavige Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie online inschrijft, verklaart deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) van SNT te kennen en te aanvaarden. De Voorwaarden zijn steeds beschikbaar en raadpleegbaar via de website. Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen waarvoor online kan worden ingeschreven en bij elke online inschrijving die de cursist bij SNT doet.

De cursist aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn. Door betaling van het cursusgeld aanvaardt de cursist ook het centrumreglement en het evaluatiereglement evaluatiereglement van SNT.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds de basisprijs voor inschrijving. Daarboven komt een eenmalige jaarlijkse bijdrage van € 5,00 (vanaf september 2023) voor toegang tot onze elektronische leeromgeving. Andere kosten zoals cursusmateriaal, ingrediënten, materialen ... zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

Info prijsopbouw

Bij online inschrijving betaalt de cursist steeds de maximumprijs. Wie meent aanspraak te kunnen maken op vermindering van inschrijvingsgeld, zal na afgifte van de juiste documenten voor vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling aan het SNT-secretariaat, het overeenkomstige bedrag van de vrijstelling door SNT terugbetaald krijgen op een door hem opgegeven rekeningnummer.

Opgepast: de datum vermeld op het afgegeven attest voor vrijstelling mag maximum één maand vóór of maximum één maand na datum van de online inschrijving zijn en mag de registratiedatum van de cursus niet overschrijden. (De registratiedatum valt op 1/3 van de effectieve lessen. Bij twijfel, raadpleeg het SNT-secretariaat.)
Uitzonderingen:

  • De datum op het attest van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap mag de datum van inschrijving met meer dan één maand voorafgaan.

Bedoelde attesten dienen aan het SNT-secretariaat overgemaakt, uiterlijk tegen de eerste les na de inschrijving en vóór de registratiedatum.

Artikel 3: Cursusaanbod

Enkel voor de cursussen aangeduid met de groene, oranje of rode knop [Schrijf in] kan online worden ingeschreven.

Het SNT-cursusaanbod staat enkel open voor cursisten die beschikken over een Belgisch rijksregisternummer. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt opgemaakt en bijgehouden, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer je specifieke vragen hebt, vragen wij om vooraf contact op te nemen met het SNT-secretariaat tijdens de openingsuren.

Het cursusaanbod geldt steeds zolang het maximum aantal deelnemers niet is bereikt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SNT. SNT is ten allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving inschrijvingen te weigeren, de cursusdata aan te passen, een cursus te veranderen van lesplaats of lokaal, een andere leraar toe te wijzen aan een cursus, of een cursus te schrappen. De cursist kan in geen enkele van deze situaties, behalve het volledig annuleren van een cursus zonder evenwaardig alternatief, eisen om het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen.

Artikel 4: Online inschrijven

Enkel voor de cursussen aangeduid met de groene, oranje of rode knop [Schrijf in] kan online worden ingeschreven. Alle vermelde prijzen zijn in euro en alle online inschrijvingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro. De inschrijving komt tot stand nadat de cursist de online betaling correct heeft uitgevoerd, ten bewijze waarvan de cursist een automatische bevestigingsmail met inschrijvingsfiche ontvangt. De inschrijving wordt pas definitief na goedkeuring van de inschrijving door SNT. Bij niet-aanvaarding van zijn inschrijving zal de cursist hiervan bericht ontvangen en dit ten laatste vóór de eerste les van de gekozen cursus of bij laattijdige inschrijving ten laatste 5 schooldagen na inschrijving.

Je wordt verzocht je bovenvermelde inschrijvingsfiche van de bevestigingsmail mee te brengen naar de eerste gevolgde les.

De cursist die online inschrijft en wiens inschrijving door SNT wordt aanvaard, zal tijdens een van de lessen van de cursus gevraagd worden een papieren inschrijvingsformulier te ondertekenen. Laatstgenoemd document dient door SNT aan de verificatiediensten van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te worden voorgelegd. Indien papieren cursusmateriaal is inbegrepen, zal dit tijdens de lessen van de gekozen cursus bezorgd worden.

Je hebt de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart VISA / Master Card
  • via bankkaart

Je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 5: Klachten

Elke klacht i.v.m. een online inschrijving, moet onmiddellijk worden gemeld aan het SNT-secretariaat, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 6: Privacy

Je persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van SNT, Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge. Zij worden verwerkt in het kader van de cursistenadministratie van SNT, van het gemeentelijk onderwijs en het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap overeenkomstig de Algemene Verordering Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Je kan je gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren.

Als verwerkingen worden o.a. beschouwd:

  • het inschrijven in een cursus, verdere opvolging en communicatie
  • het gebruik van een elektronisch leerplatform, digitale lessen
  • de toepassingen die worden aangeboden hetzij als autonome toepassingen, hetzij als webgebaseerde toepassingen die worden ingebed in een website
  • de websites die worden opgezet en onderhouden door of op vraag van SNT
  • elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling

Wens je je gegevens in te zien of te wijzigen, mail of schrijf ons daarvoor.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je inloggegevens en het gebruik van je paswoord m.b.t. deze online toepassing.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.