52388450134 766ef5b681 o
Over ons

Pedagogisch project

Situering van onze onderwijsinstelling

SNT, centrum voor Volwassenenonderwijs, behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet binnen de Vlaamse gemeenschap en maakt deel uit van het stedelijk onderwijsaanbod van Brugge.

De inrichtende macht is de stad Brugge. Deze is aangesloten bij de onderwijskoepel OVSG.

Het centrum rekruteert vooral in de ruimere regio van Noord West-Vlaanderen, maar staat open voor elke kandidaat-cursist, ongeacht zijn woonplaats.

Er zijn verschillende lesplaatsen binnen de fusiegemeente Brugge.
Daarnaast is er een samenwerkingsverband met het OCMW Blankenberge, wat zich uit in het organiseren van cursussen in het Dienstencentrum De Bollaard te Blankenberge.

Als openbare instelling staat ons centrum open voor iedereen, wat ook de levensopvatting, nationaliteit, leeftijd, politieke overtuiging of afkomst is.

Ons onderwijs wordt georganiseerd overeenkomstig de decreten van de Vlaamse Gemeenschap en de daaruit volgende besluiten en omzendbrieven.

Beslissingen over het stedelijk onderwijs, rekening houdend met de onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Schepenen.

Studiegebieden

Ons centrum is een centrum voor volwassenenonderwijs met volgende studiegebieden:

Alle opleidingen worden in modules aangeboden.

Levensbeschouwelijke uitgangspunten

Wij eerbiedigen alle filosofische opvattingen van de cursisten die democratisch gedragen zijn.

Naast het respecteren van ieders ervaringswereld willen wij mee bouwen aan een democratische samenleving. Daartoe willen wij:

 • kansen bieden aan samenhorigheid, solidariteit en democratisch gedachtegoed;
 • de ontplooiing van alle cursisten beogen en de onderlinge verschillen als een verrijking beschouwen;
 • de vrijheid verdedigen, de ondernemingszin en de zin voor verantwoordelijkheid bevorderen;
 • waken over de kwaliteit van het leven;
 • de evenwaardigheid van alle mensen erkennen;
 • iedere eigenheid en keuze eerbiedigen;
 • bereid zijn de eigen opvattingen te confronteren met die van anderen vanuit een voortdurende zorg voor intellectuele eerlijkheid;
 • openstaan voor veranderingen die getuigen van zin voor creativiteit en vernieuwingen;
 • bereid zijn de verworven bekwaamheden en inzichten voortdurend aan de eisen van de tijd aan te passen;
 • streven naar vrede, medemenselijkheid, sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid;
 • waardering opbrengen voor de inzet van al wie bij onderwijs en opleiding betrokken is;
 • respect tonen voor cursisten uit andere culturen, ongeacht ras, taal, cultuur of religieuze overtuiging.

Persoonsgebonden ontwikkeling en opleiding

Het is ons doel volwassenen een degelijke, praktische opleiding te geven. Deze wordt ondersteund door een theoretische achtergrond. Wij willen vaardigheden en kennis bijbrengen. Ook willen wij een bredere culturele zelfverrijking stimuleren om de participatie aan het hedendaags maatschappelijk leven te verbeteren. Wij willen de cursisten bewustmaken van hun eigen mogelijkheden en waarden ter realisatie van een verhoogd zelfvertrouwen en positief eigenbeeld.

Voor de evaluatie van het vorderingsproces zal o.a. worden rekening gehouden met volgende uitgangspunten:

 • iedereen is anders en heeft eigen doelstellingen;
 • iedereen moet gewaardeerd worden in zijn/haar eigen kennen en kunnen;
 • iedereen moet van meet af aan gelijke kansen krijgen;
 • cursisten die om een of andere reden minder bedeeld zijn, verdienen extra kansen.

Volgende cursistenkenmerken kunnen medebepalend zijn:

 • de mate van zelfstandigheid
 • mentale weerbaarheid
 • creativiteit en aanpassingsvermogen
 • sociale vaardigheid
 • leeftijd
 • gezondheidstoestand
 • cognitieve ontwikkeling
 • kritische ingesteldheid en openheid voor nieuwe inzichten
 • verantwoordelijkheidszin
 • financiële draagkracht

Doelen als pedagogische instelling

 • verwezenlijken van de leerplandoelstellingen;
 • nieuwe technologieën functioneel aanwenden;
 • inspelen op steeds veranderende maatschappelijke noden en tendensen;
 • bestendig kwaliteitsverbetering nastreven en evalueren;
 • zelfstandigheid van de cursist in zijn opleiding bevorderen;
 • inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen;
 • maatschappelijke participatie verhogen;
 • contactonderwijs als instrument voor sociaal weefsel;
 • bevorderen van sociaal bewustzijn en van sociale vaardigheden die de cursist in staat zullen stellen om positieve relaties op te bouwen en effectief deel te nemen aan sociale groepen waartoe hij behoort;
 • aanscherpen van communicatieve vaardigheden, met aandacht voor passende omgangsvormen;
 • zorg voor differentiatie en individualiteit;
 • waarderen van de eigenheid van iedere cursist;
 • uitdagingen niet uit de weg gaan;
 • kunnen samenwerken met anderen;
 • mogen falen om eruit te leren;
 • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin;
 • ontwikkeling van creatieve mogelijkheden;
 • integratie van anderstaligen bevorderen;
 • belang hechten aan veiligheidsvoorzieningen;
 • integratie van minderbedeelden in de maatschappij bevorderen;
 • cursisten met een handicap meer kansen geven tot een vlottere (re)integratie in de maatschappij;
 • flexibiliteit en openheid om zichzelf telkens weer verder te bekwamen;
 • oog hebben voor veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu;
 • belang hechten aan de solidariteit in de werksfeer;
 • cursistvriendelijke omgeving verzorgen;
 • streven naar realisatie van een kwaliteitsvol centrum, met o.m. betrokkenheid en consequent gedrag van leerkrachten, intellectueel uitdagend onderwijs, maximale communicatie tussen leerkracht en cursist, een positief centrumklimaat en gestructureerde aanpak.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.