Belgische nationaliteit en taalkennis A2

Belgische nationaliteit en taalkennis A2

Belgische nationaliteit en verplichte kennis van landstaal op niveau A2

Wil je de Belgische nationaliteit verwerven, moet je één van onze landstalen kennen. En dat minstens op niveau A2 van het Europees referentiekader voor talen.
Dit betekent de zinnen en meest frequente woorden kunnen begrijpen die betrekking hebben op persoonlijke elementen (vb. basisinformatie over zichzelf, de familie, winkelen, werk). Korte eenvoudige teksten lezen lukt, net als specifieke voorspelbare informatie terugvinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals reclame en menu's. Je moet kunnen communiceren over eenvoudige, alledaagse taken en eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken. Tot slot moet je korte, eenvoudige notities kunnen nemen die betrekking hebben op directe behoeften en persoonlijke brieven kunnen schrijven.

Om die taalkennis te bewijzen zal de burgerlijke stand je een bewijs van maatschappelijke integratie aanvaarden zoals een onderwijsdiploma, opleidingsgetuigschrift of inburgeringscursus. Concreet gaat het hier over

 • een diploma of getuigschrift een Belgisch diploma of getuigschrift, minstens van het niveau hoger secundair onderwijs, behaald in één van de drie landstalen; een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling in de EU dat betrekking heeft op één van de drie landstalen. Ook hier is het minimumniveau hoger secundair onderwijs vereist. Bovendien moet het diploma in ons land erkend worden als gelijkwaardig;
 • een attest voor het slagen voor één van de drie landstalen afgegeven door een instelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap. Het certificaat A2 = Nederlands voor anderstaligen 1.2 = Nederlands niveau 2 van SNT voldoet hieraan
 • een taalcertificaat van SELOR;
 • beroepsopleiding
  een document waaruit blijkt dat een erkende beroepsopleiding van minimum 400 uur werd gevolgd. Het gaat hier in het bijzonder over opleiding georganiseerd door de VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, de FOREm en het Arbeitsambt;
 • beroepsactiviteiten in België
  documenten waaruit blijkt dat de betrokkene gedurende de voorbije 5 jaar onafgebroken als werknemer, statutair bij de overheid of als zelfstandige heeft gewerkt;
 • integratietraject
  een document waaruit blijkt dat de betrokkene een inburgeringscursus heeft gevolgd georganiseerd door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats.

Moet je niet voldoen aan de voorwaarde van maatschappelijke integratie kan je je taalkennis bewijzen aan de hand van een taalcertificaat van Selor, een taalattest van de VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, de FOREm of het Arbeitsambt, een attest voor het slagen voor een van de drie landstalen afgegeven door een nationale onderwijsinstelling (vb. het attest voor het slagen voor een taalcursus ingericht door een Centrum voor volwassenenonderwijs zoals bv. SNT Brugge).

Bron: Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 21 januari 2013.

Zie ook
Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 14 december 2012.
Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, BS 12 juli 1984. (WBN)

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies